Polecamy

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

  Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego, które w zakresie swojej działalności podejmuje szeroki obszar przedsięwzięć skupiający się na poprawie sytuacji dziecka i jego rodziny.
  Najprościej nasze działania podzielić na:
  Wspieranie rodzin w kryzysie oraz przeciwdziałanie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej;
  Wspieranie dzieci niepełnosprawnych;
  – Tworzenie oraz prowadzenie przedszkoli, oraz żłobków;
  Prowadzenie ośrodków szkolno-wychowawczych;
  Inicjatywy pośrednie.

  1. Placówki Wsparcia Dziennego
  Są to miejsca zapewniające wszechstronne wsparcie: począwszy od potrzeb podstawowych, jak opieka, bezpieczeństwo, wyżywienie, przez pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne w trudnych sytuacjach oraz zajęcia rozwojowe.

  2. Przedszkola i żłobki
  Prowadzimy punkty przedszkolne oraz żłobki Skupiamy się na miejscach, w których ciężko uzyskać opiekę i edukację przedszkolną dla dzieci. Pomagamy gminom w pozyskaniu dotacji na konkretną placówkę oraz bierzemy aktywny udział w rozpisaniu, zrealizowaniu i uruchomieniu danego projektu. Każdą z placówek koordynujemy pod kątem metodycznym, kontrolując czy zajęcia w nich prowadzone są zgodne z założeniami podstawy programowej.


  3. Ośrodki szkolno-wychowawcze
  Prowadzimy ośrodki szkolno-wychowawcze dla młodzieży, nauczycieli, wychowawców i rodziców. Organizujemy m.in. warsztaty z umiejętności wychowawczych i społecznych, szkolenia z zakresu organizacji systemu pomocy dla dziecka i rodziny, warsztaty z umiejętności społecznych i radzenia sobie z problemami młodzieży oraz kursy kwalifikacyjne i szkolenia dla wychowawców i kierowników Placówek Wsparcia Dziennego. Zajmujemy się również coachingiem dla rodziców i opiekunów dzieci jak i mediacjami w konfliktach rodzinnych i szkolnych. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, prowadzimy zajęcia, które mają na celu pomóc m.in. w przysposobieniu do pracy, funkcjonowaniu osobistym i społecznym oraz kształtować kreatywność.

  4. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny
  W Centrum oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną oraz mediacyjną dla rodzin znajdujących się w trudnościach i potrzebujących profesjonalnej pomocy. Rodziny zamieszkujące tereny Gminy Miasto Szczecin mogą skorzystać z pomocy w rozwiązaniu lub złagodzeniu efektów sytuacji kryzysowych, bądź trudnych.

  5. Koła Pomocowe
  Warto wspomnieć o tzw. kołach pomocowych. Głównym celem kół jest pomoc dzieciom i ich rodzinom, wsparcie oraz walka o ich prawa w społeczeństwie. Istnieją między innymi Koło Pomocy Dzieciom z ADHD i ZA TPD w Szczecinie, Koło Pomocy Dzieciom z Gośćcem Przewlekle Postępującym czy Koło Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Iskierka TPD.

  6. Rzecznik Praw Dziecka Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
  Rzecznik Praw Dziecka Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół dzieci stoi na straży poprawy sytuacji dziecka i jego rodziny.

  Zadania realizowane przez Rzecznika Praw Dziecka to:
  – Interwencja w sprawach łamania praw dziecka w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także w rodzinie
  Podejmowanie działań zmierzających do ochrony dziecka przed przemocą demoralizacją, zaniedbaniem itp.
  Zwracanie się do organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji o złożenie odpowiednich wyjaśnień i udzielenie niezbędnych informacji;
  Wskazywanie wnioskodawcy przysługujących mu środków działania drogą prawną;
  Przekazywanie spraw do innych organizacji lub instytucji kompetentnych w załatwieniu danej sprawy;
  Przeprowadzanie mediacji rodzinnych;

  7. Programy
  Przy współpracy z innymi instytucjami i fundacjami prowadzimy projekty:
  PFRON – zwiększenia samodzielności oraz integracji społecznej 50 osób niepełnosprawnych
  „Niemowlak” – nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu dziecięcego
  Żółty Talerz – program wsparcia systemu żywienia dzieci
  PEPCO – zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje twórcze dzieci
  Pomoc Obywatelom Ukrainy – w związku z obecną sytuacją polityczną wspieramy obywateli Ukrainy. Prowadzimy punkty opieki dla dzieci, oferujemy pomoc psychologiczną, pedagogiczną czy prawniczą.

  8. Projekty Unijne
  Od wielu lat realizujemy projekty unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, poprawiając tym samym jakość życia dzieci oraz całych rodzin. Dzięki projektom udało nam się m.in.:
  Otworzyć żłobek w Suchaniu i Stargardzie, oraz przedszkole w Gostyniu
  Objąć kompleksową opieką Pedagogów Rodzinny rodziny będące w kryzysie, borykających się z różnorodnymi problemami, przede wszystkim zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej lub placówkach opieki instytucjonalnej.

  Kontakt

  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie
  Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9
  70-415 Szczecin
  Tel.: 91 43 45 128, 691 474 797

  E-mail: zarzad@tpd.szczecin.pl

  Rzecznik Praw Dziecka TPD

  Magdalena Wilk
  Dyżur we wtorki i czwartki – Pokój nr 15
  9:00 – 13:00

  Dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku
  9:00 -16:00
  tel. 665 294 901

  e-mail: rzecznik@tpd.szczecin.pl

  Rzecznik Prasowy, Specjalista ds. Promocji

  Angelika Muchowska

  Tel.: 515 755 588
  E-mail: biuro@am-brand.pl

  Strona WWW http://www.tpd.szczecin.pl/
  Facebook https://www.facebook.com/tpdszczecin

Newsletter

Dodaj wydarzenie

Wydarzenia