Polecamy

Projekt „Wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin i opiekunów”

  Stowarzyszenie Synergia zaprasza do udziału w projekcie „Wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin i opiekunów”.
  Projekt zakłada realizację bezpłatnych zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (w wymiarze łącznym ponad 423 godzin) a także konsultacji indywidualnych (50 godzin) oraz spotkań grupowych dla członków rodzin osób z niepełnosprawnościami (12 spotkań). Dobór konkretnych zajęć wynikać będzie z bieżących potrzeb i diagnoz uczestników. Dla każdego małoletniego uczestnika projektu, przeprowadzone zostanie badanie testem PEP-R (profil psychoedukacyjny Shoplera) albo inna ocena funkcjonalna, który/a wskaże w jakich obszarach dziecko posiada największy poziom deficytu.

  W ramach realizacji projektu planuje się następujące formy wsparcia, w podziale na dwie grupy Beneficjentów:
  I. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI;
  II. ZAJĘCIA GRUPOWE DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI;
  III. INDYWIDUALNE WSPARCIE DLA RODZIN DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

  Poradnictwa udzielać będą:
  • psycholog,
  • logopeda,
  • terapeuta – pedagog specjalny,
  • terapeuta SI,
  • fizjoterapeuta.
  Harmonogram zajęć dla dzieci i młodzieży:
  Zajęcia realizowane będą w dni powszednie w godzinach wczesnorannych (między 7.00 a 9.00) oraz w soboty. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostosowywany indywidualnie do potrzeb Beneficjentów. Na zajęciach będą prowadzone dzienniki oraz dokumentacja fotograficzna.
  Miejsce realizacji wsparcia:
  Zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz spotkania w ramach „Klubu Rodzica i Opiekuna”, będą realizowane w Placówce Terapeutycznej „Dzieńdoberek”, przy ul. Żubrów 3, w Szczecinie.
  Termin realizacji projektu:
  Projekt realizowany w terminie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
  Grupa docelowa:
  Projekt jest skierowany do osób, które zamieszkują na terenie powiatu Szczecin.

  Beneficjentami projektu są:

  – Dzieci, młodzież z niepełnosprawnościami (legitymująca się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności), bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności. Dopuszcza się również możliwość skierowania zadania do osób z niepełnosprawnością posiadających zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza psychiatrę potwierdzające całościowe zaburzenia rozwojowe (w tym orzeczenie z publicznej PP, gdzie w komisji zasiadał lekarz psychiatra) albo w przypadku dzieci w wieku 0-3 lata zaświadczenia o stanie zdrowia wskazujące na brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju dziecka, wydanego przez lekarza psychiatrę lub pediatrę lub odpowiedniego dla danego schorzenia lekarza specjalistę). Zakłada się, że będzie to minimum 40 osoby.

  – Członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami; w tym rodzice (opiekunowie), dziadkowie, rodzeństwo, wujostwo i inni – jeśli zadeklarują, że pełnią funkcje opiekuńcze wobec dzieci z niepełnosprawnościami – minimum 45 osób. Ponad to zakłada się, że ,minimum 25 osób dorosłych będących rodzicem/opiekunem dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami skorzysta z indywidualnego wsparcia terapeutycznego.

  Rekrutacja:
  Rekrutacja przeprowadzona zostanie w terminie od początku realizacji projektu, przy czym będzie miała charakter ciągły (do wyczerpania ilości miejsc). Projekt jest skierowany do osób, które zamieszkują na terenie powiatu Szczecin. Osoby chętne do udziału w zajęciach będą musiały wypełnić odpowiedni kwestionariusz, w tym oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania na terenie miasta Szczecin i oświadczenie dotyczące pozostawania członkiem rodziny osoby z niepełnosprawnością (jeśli dotyczy). W przypadku dziecka mającego wziąć udział w zajęciach koniecznym będzie załączenie kopii ww. zaświadczeń.
  Dokumenty znajdują się TUTAJ

  Na każde z w/w form wsparcia obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne lub mailowe.
  Kontakt z Biurem Projektu:
  Adres: ul. Żubrów 3/1, 71-617 Szczecin
  tel. 577 895 444

Newsletter

Dodaj wydarzenie

Wydarzenia